Chúng tôi bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung của Khách hàng trao đổi. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng.
Chúng tôi cam kết:
• Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng.
• Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.
• Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.
Chúng tôi bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của chúng tôi hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của chúng tôi. Ví dụ, Chúng tôi có thể đưa tên trao đổi của mình và khách hàng vào trang web nhưng tuyệt đối không đưa thông tin cá nhân khách hàng hiển thị!

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT